VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG SYMBIOSEN

 

§ 1 Navn og hjemsted
Virksomhedens navn er Kalundborg Symbiose (Kalundborg Symbiosis).
Hjemsted: Kalundborg kommune.

§ 2 Status
Kalundborg Symbiose er en medlemsforening.

§ 3 Formål
Kalundborg Symbiose har til formål at bidrage til at højne miljøbevidstheden ud fra følgende tredobbelte bundlinje:

  • Bedre økonomi
  • Bedre miljø/klima gennem bedre udnyttelse af ressourcer (energi, vand og råvarer).
  • Branding

Parametrene skal sammen bidrage til øget effektivitet, udvikling og formidling af genanvendelse af spild- og affaldsstrømme på tværs af virksomhederne, til gavn for erhvervsliv og samfund.

§ 4 Medlemmer
Ansøgning om optagelse i Kalundborg Symbiose skal forelægges bestyrelsen, der afgør om ansøgningen kan imødekommes.

Som medlemmer kan optages:

  • Virksomheder med produktion af spild- og affaldsstrømme med potentiale for effektiv udnyttelse som potentiel ressource for andre virksomheder.
  • Virksomhedens geografiske placering er ikke nødvendigvis afgørende for optagelse i Kalundborg Symbiose dog skal virksomheder, som ønsker optagelse indgå i samarbejde eller vil indgå i samarbejde med de deltagende virksomheder i Kalundborg Symbiose.

Ansøgning om optagelse vil blive vurderet indenfor rammerne som nævnt i formålsparagraffen.

Medlemskontingent betales kvartalsvis forud. Udmeldelse kan ske med udgangen af budget år.

Dog kan medlemmer udtræde af symbiosen straks, såfremt der vedtages dispositioner el. lign. som er af principiel karakter for medlemmet, og som det har stemt imod på en forudgående afstemning.

Medlemmer har ikke andel i foreningens formue jævnfør § 13.

§ 5 Ledelse
Kalundborg Symbiose ledes af en generalforsamling, bestyrelse og en af bestyrelsen ansat chef.

§ 6 Generalforsamling

6.1
Kalundborg Symbiosens generalforsamling, der er Kalundborg Symbiosens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dagsorden.

Meddelelse om den endelige dagsorden sker enten skriftligt eller med elektronisk post senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år
4. Forelæggelse af budget for det indeværende år
5. Forelæggelse af foreløbigt budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af
6. kontingent.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ved valg i h. t. dagsordenens pkt. 7 udsendes sammen med dagsordenen af den siddende bestyrelse en liste over medlemmer, der er villige til at modtage valg.

Forslag til kandidater til bestyrelsens skal tilsendes formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

6.2
Generalforsamlingen skal tilse, at foreningen opretholder sin status ifølge§ 2 og opfylder sit formål ifølge § 3.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Medlemmer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan stemme via fuldmagt afgivet til et andet medlem. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter mindst 3 måneders medlemskab, samt at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

De forelagte sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg stemmes ved håndsoprækning eller skriftligt ved anmodning. Der kan afgives stemmer svarende til det antal personer, som skal vælges. Er der stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Der kan ikke træffes beslutning om sager, som ikke har været anført på den endelige dagsorden.

For forslag om vedtægtsændringer og om foreningens ophør gælder særlige afstemningsregler, jfr. § 12 og § 13.

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigent og formand.

6.3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst halvdelen af medlemmerne. En sådan anmodning skal indeholde angivelse af, hvad man ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest en uge efter anmodningen og indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og højest 21 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen
7.1
Bestyrelsen består af indtil 10 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamlingjvnf. § 6.1. Der vælges hvert år op til tre medlemmer for en treårig periode. Et år vælges op til fire medlemmer ligeledes for en treårig periode. Genvalg kan finde sted. Medlemmer af bestyrelsen skal være ansat i en medlemsvirksomhed. I tilfælde af ændret status følger medlemskabet af bestyrelsen virksomheden.

7.2
Bestyrelsen fastlægger budget og kontingent ifølge forretningsordenen. Budget og kontingent forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

7.3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.

Ved beslutninger om optagelse af nye medlemmer kræves dog mindst 2/3 flertal af hele bestyrelsen. Vurderes det af formanden, at der er tale om en beslutning af strategisk karakter, kræves der ligeledes et flertal på mindst 2/3 af hele bestyrelsen.

Over forhandlingerne føres en protokol.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 8 Ledelse
Foreningens ledelse forestås af en chef, der har det overordnede ansvar for foreningens daglige ledelse med reference til bestyrelsen.

§ 9 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og chefen.

I formandens forfald træder næstformanden og i dennes forfald et bestyrelsesudpeget medlem i formandens sted. Prokura kan meddeles.

§ 10 Regnskab m.v.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Regnskabsførelse og revision skal endvidere gennemføres, således at den tilfredsstiller de krav, foreningen er underlagt.

Det årlige regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

§ 11 Aktivernes anvendelse
Driftsoverskud må kun anvendes til fremme af foreningens formål. Bygninger, udstyr, undervisningsmateriel og andet, må kun anvendes af foreningens medarbejdere, eller den bestyrelsen bemyndiger tilladelse til.

§ 12 Vedtægtsændring
Foreningens vedtægter kan kun ændres efter generalforsamlingen vedtagelse med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

§ 13 Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske som gældende for vedtægtsændringer.

Ophører foreningen at bestå, træffer bestyrelsen beslutning med hensyn til anvendelsen af de værdier, foreningen måtte eje – idet der dog alene kan disponeres inden for de af§ 3 omfattede områder eller til andre almennyttige formål. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af generalforsamlingen.

I tilfælde af ophør eller likvidation med gæld hæfter foreningens medlemmer solidarisk.

Ovenstående vedtægter er godkendt på foreningens generalforsamling den 28. april 2011.