Samarbejde

Selvom vi er stolte af, at modellen er kendt ude i verden, føler vi ikke større ejerskab, end at vi gerne vil udbrede den endnu mere. Både i og uden for Kalundborg. Nye partnere som vil eksperimentere, innovere og dele, kan vi ikke få for mange af.

Projekter

 

Kalundborg Symbiose deltager i en række regionale og internationale projekter, der skal udbrede cirkulær tilgang til produktion.

Og vi leder hele tiden efter nye partnerskaber.

PROJEKTETS WEBSIDE

BIOPRO

Oprettelsen af en verdens førende biotekklynge på Sjælland er den grundlæggende idé bag BIOPRO. BIOPRO bidrager til forskning og innovation i Kalundborg Symbiose. Der har været globale bioteknologiske ledere i vores region i mange år, og ved at gå sammen har vi til hensigt at skabe et partnerskab, der drager fordel af allerede eksisterende knowhow og skaber ny viden og vækst.

Partnerskabet står på tre ben: industri, universiteter og et frugtbart regionalt erhvervsklima.

Industrien sigter mod øget konkurrenceevne og bæredygtighed. Dette mål kan nås ved at øge recirkulering markant og samtidig reducere ressourceforbruget. 

Universiteterne vil levere unik forskning med nye løsninger og stærke kandidater og dermed bidrage til et globalt anerkendt forskningsmiljø.  Innovation, der omdanner forskning og ideer til løsninger for biotekindustrien og dermed understøtter bæredygtighed og konkurrenceevne. 

Region Sjælland leverer et erhvervsmiljø, der ikke kun huser de stærke industripartnere i BIOPRO, men også en række nuværende og potentielle innovationer inden for BIOPRO. Region Sjælland spiller en vigtig rolle i etableringen af baggrunden for biotekselskaber, der ønsker at etablere sig i regionen.

PROJECT DURATION

Jan 2019 – Oct 2022

TOTAL BUDGET

EUR 10,863,875

EU CONTRIBUTION

EUR 8,375,472

PROJECT WEBSITE

Value Waste

The ValueWaste project aims to demonstrate an integrated system for urban biowaste valorisation through the development of three processing lines. This will lead to the generation of crucial and high-value products for the EU, whose supply faces the following challenges:

PROTEIN – The EU imports 77% of the required proteins for feed or food supplies. There is a need of alternative and sustainable sources of proteins for humans and animals.

BIOBASED FERTILISERS – Food supply depends on the availability of soil nutrients for EU agriculture, such as phosphorous and nitrogen. However, phosphorous sources are depleting, while the production of nitrogen-based fertilisers is highly energy demanding.

ValueWaste gathers 17 partners from 6 EU countries. All together, the whole value chain of biowaste valorisation is fully covered. The implementation of the project relies on the engagement of two EU cities: Murcia (South Spain) and Kalundborg (East Denmark).

PERIODE

1/6-2018 – 30/11-2022

BUDGET

Projektet er støttet af Horizon 2020
Totalbudget: EUR 10.692.937,68

PROJEKTPARTNERE

22 partnere fra Østrig, Spanien, Frankrig, Storbritannien, Portugal, Tyskland, Kroatien, Israel og Italien

PROJEKTETS WEBSIDE

Projekt Ô

Kalundborg Symbiosen har bred viden om og erfaring med de cirkulære potentialer i vand og spildevandsbehandling. I Project Ô vil Kalundborg Symbiosen bidrage med viden og hjælpe til at accelerere omstillingen til en mere bæredygtig brug af vand.

Det overordnede formål med Project Ô er at udstyre interessenter (alle der forbruger eller styrer vandforbrug i et område) med en værktøjskasse, der gør dem i stand til at planlægge og bruge ressourcen vand på en bæredygtig måde ved at vand af forskellige kvaliteter kan nyttiggøres. På den måde optimeres vandforbrug og spildevandsbehandlingen med betydelige energibesparelser til følge. Projektet mål fremvises gennem test og demonstration i op til fire forskellige sites i Europa og Israel, der involverer industri, akvakultur og landbrug såvel som lokale offentlige aktører.

Project Ô vil fremvise tilgange og teknologier, der kan fremme en integreret og symbiotisk brug af vand i et område, hvor behov fra forskellige aktører kombineres. Disse inkluderer organisationer med spildevand, lovgivning, forsyning, civilsamfund, industri og landbrug.

Projektet varer 4 år. I den periode vil de 22 projektpartnere arbejde mod Project Ô’s mål og vise, hvordan små, lokale loops af vand kan afhjælpe trykket på vandsystemer og fremme en cirkulær brug af ressourcen vand.

PERIODE

1/11-2020 – 31/12-2022

PROJEKTLEDER

Erhvervshus Sjælland

PROJEKTPARTNERE

Kalundborg Symbiose, Erhvervshus Sjælland, Connect Køge, Copenhagen Capacity, DTU, Ressource City, Slagelse Erhvervsservice og Sorø Erhverv

PROJEKTETS WEBSIDE

Green Change Zealand: Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland and Øerne

”Sammen bliver vi grønnere”

Hvis Danmark skal indfri ambitionen om at være klimaneutral i 2050, er der behov for, at både små og store virksomheder samt kommuner og andre offentlige aktører bidrager til en grøn omstilling gennem øget genbrug af produkter og genanvendelse af affald, materialer og spildevand.

Formålet med projektet er at reducere energi- og materialeforbruget i de deltagende SMV’er og deres værdikæder og derigennem bidrage til at skabe gennemgribende grønne forandringer i Region Sjælland. Projekt skal hjælpe SMV’er og iværksættere i Region Sjælland, der allerede har udviklet innovative grønne løsninger med stort skaleringspotentiale og potentiale til at forbedre ressource- og energieffektiviteten i virksomheden selv og i virksomhedens værdikæder.

Gennem projektet udvikles nye løsninger og forretningsmuligheder inden for især genanvendelse af biprodukter og affald samt effektiv energiudnyttelse og grøn energi, som har særlige store grønne og cirkulære vækstpotentialer i region Sjælland.

PERIODE

1/11-2020 – 31/12-2022

PROJEKTLEDER

Knowledge Hub Zealand

PROJEKTPARTNERE

Kalundborg Symbiose, Knowledge Hub Zealand, Erhvervshus Sjælland, Connect Køge, Copenhagen Capacity, DTU, RUC, Absalon og Zealand Erhvervsakademi

PROJEKTETS WEBSIDE

Bio Change Zealand: Gennemgribende forandringer på Sjælland and Øerne. Bioproduktion og Fødevarer.

35 SMV’er får hjælp til at udnytte økosystemet inden for bioproduktion og fødevarer til internationalisering eller værdikædesamarbejde.

Gennem årene er der investeret kraftigt i at understøtte økosystemet omkring bioproduktion og fødevarer i region Sjælland. Det har resulteret i, at bioproduktion og fødevarer er store og relativt specialiserede erhverv i region Sjælland, og som sådan udgør spirende styrkepositioner. Der er imidlertid huller i dette økosystem: få lokale SMV’er eksporterer, og få lokale SMV’er indgår i internationale værdikæder gennem samarbejde med de store virksomheder.

Når bioproduktion og fødevarer betragtes samlet, er der også en dimension, som det eksisterende økosystem ikke understøtter, nemlig cirkulære værdikæder. Bioproduktion og fødevarefremstilling anvender ofte den samme type produktionsanlæg og den samme teknologi (fx fermentering) og har ensartede hygiejnekrav. Til gengæld anvender de to produktgrene forskellige råvarer og genererer forskellige restprodukter. Denne kombination af ensartethed og diversitet giver potentiale for etablering af cirkulære værdikæder.

Målet med projektet er derfor at udvikle og tiltrække SMV’er, der kan eksportere, kobles på internationale værdikæder gennem samarbejde med de store virksomheder i området og/eller indgå i cirkulære værdikæder på tværs af de to produktgrene. Gennem projektet løftes internationaliseringsgraden og eksporten i SMV-segmentet i region Sjælland, hvilket bidrager til et mere robust og agilt erhvervsliv.

 

PROJECT DURATION

Nov 2020 – Dec 2022

PROJECT PARTNERS

Knowledge Hub ZealandKalundborg Symbiosis (DK),  Eyde Cluster (NO), Paper Province (SE), Linköping University (SE) and Iceland Ocean Cluster (IS)

ASSOCIATED PARTNER

Digipolis (FI)

PROJECT WEBSITES

Nordic Circular Hubs

The project establishes a Nordic Network, which aims to support practical development of Industrial-Urban Symbiosis (IUS) practices in the Nordic regions by increasing communication and cooperation among key stakeholders.

Building on the existing experiences, the project partners from Denmark, Sweden, Norway and Iceland are working together to develop a replicable “Nordic symbiosis model” for accelerated regional circular business development.

Furthermore, the project aims to open and grow a dynamic web-based community of like-minded cities and regions for increased knowledge exchange, visibility and outreach.

Symbiose Netværk Danmark

Nyt symbiosenetværk skal styrke Danmarks førerposition inden for bæredygtighed. Bag initiativet står Kalundborg Symbiose, Center for Logistik og Samarbejde samt Transition, som det seneste år har arbejdet intensivt for at samle relevante aktører, der arbejder medsymbioser rundt omkring i Danmark.

Symbiose Netværk Danmark er et nationalt netværk for offentlige og private organisationer, videninstitutioner, NGO’er, foreninger og netværk, der er aktive inden for bæredygtig udvikling, grøn omstilling og industriel symbiose. Ved symbiose forstår vi partnerskaber mellem to eller flere organisationer, fra samme eller på tværs af brancher og geografier, hvor man deler, udveksler og tilvejebringer ressourcer for fælles og øget værdiskabelse. Ved bæredygtighed forstår vi langsigtet ansvarlig udnyttelse af ressourcer, i balance med økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn.

Vision: ”Symbiotiske samarbejder mellem virksomheder, organisationer og institutioner fra den private og offentlige sektor indgår som en naturlig og relevant del af den grønne omstilling og realiserer innovative cirkulære projekter og løsninger”

Symbiose Netværk Danmark vil skabe et nationalt symbiotisk økosystem, hvor det er naturligt at samarbejde på tværs af brancher og geografier i Danmark. Sammen skaber vi konkrete resultater, ved at gennemføre projekter og indsatser som effektiviserer ressourceforbrug og minimerer negativ impact.

Mission: Gennem aktiviteter og dialog i et stærkt nationalt netværk af offentlige og private aktører, opbygges og deles viden, erfaringer og kompetencer, der understøtter udbredelsen og udviklingen af symbioser. Gennem tætte partnerskaber understøtter, udvikler og styrker vi eksisterende samarbejder, samt faciliterer etableringen af nye symbioser, med en cirkulær tilgang til ressource anvendelse og produktion.  Vi arbejder for aktivt at bidrage til opfyldelsen af virksomhedernes og de kommunale, regionale og nationale målsætninger inden for klima, bæredygtig udvikling, grøn omstilling og investeringer, cirkulær økonomi, innovation og jobskabelse.  Vi bygger bro og fungerer som den fælles institutionelle stemme, der skaber de nødvendige gennembrud i systemet af relevante nationale regler og lovgivningen

Symbiose Netværk Danmark er i sin spæde start og har derfor ligeledes fokus på opbygningen af en stærk kommunikationsplatform for partnerskabet. Gennem sin LinkedIn gruppe, nyhedsbreve og senere også gennem netværkets hjemmeside, vil man sikre kommunikation af netværkets arbejde og resultater.

PROJECT DURATION

1/1 – 31/12 2022

LEAD PARTNER

Kalundborg Symbiosis (DK)

PROJECT PARTNERS

Kalundborg Symbiosis (DK), Centre for Sustainable Infrastructure (US), Consulate General of Denmark in Silicon Valley (DK/US)

ASSOCIATED PARTNER

City of Portland (US), Portland Business Alliance (US), Danish Industy Energy (DK), Novo Nordisk (US)

TOTAL BUDGET

DKK 1.229.521,00

Portland-Denmark Clean Industry Project

The aim of the project is reduced carbon emission, transition into increased sustainable production, government to government collaboration on energy matters, and knowledge exchange about best practices within Danish Industrial Symbiosis and green energy solutions. 

Large scale aims:

 • Increase sustainable production 
 • Stimulate Danish export of ‘state of the art’ Danish energy solutions
 • Government to government collaboration on energy matters

Aims:

 • Experience in establishing industrial symbiosis
 • Technical solutions
 • Knowledge transfer
 • Collaboration relationships
 • Clean industry innovation hub in Portland

Activities

 • Study trips – show symbiosis
 • Pre-feasibility study in Portland
 • Peer-to-peer

PERIODE

23/11 2021 – 31/8 2023

PROJEKTLEDER

Erhvervshus Sjælland og Food and Bio Cluster Denmark

PROJEKTPARTNERE

Kalundborg Symbiose, Erhvervshus Sjælland, Knowledge Hub Zealand, Teknologisk Institut, 21stBio, Sicca Danic, Nordic Sugar, Crispy Food, Ferm Hub Zealand, Buisness Lolland-Falster, Maskinmesterskolen København, CORO Co-lab., Guldborgsund Kommune, RUC, Zealand, KU, AU, DTU, Absalon, Novozymes, Dansk Biokemi, Chr. Hansen

PROJEKTETS WEBSIDE

EU-MEDFINANSIERING

53.943.129 DKK

 

Biosolutions Zealand

Danmark skal være et globalt fyrtårn indenfor biosolutions, ved at understøtte fremtidens bæredygtige bioteknologier og omstillingen til en mere energivenlig, biobaseret og klimaneutral produktion på verdensplan. Dermed går Region Sjælland forrest og skaber de optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere bioteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til at gøre Danmark mere grøn. Indsatsen skal sikre kvalificeret arbejdskraft, skabe arbejdspladser, økonomisk vækst og desuden hjælpe iværksættere og virksomheder med at komme tættere på markedet og dermed opnå højere profit.

Biosolutions projektet rummer en række indsatser, som skal sørge for udviklingen af bioteknologier og understøtte at nye løsninger, idéer og produkter bliver skaleret op, så virksomheder kan konvertere til mere bæredygtige ingredienser eller produkter og mere energibesparende processer. Desuden udvikles nye uddannelser og andre aktiviteter som skal tiltrække og fastholde de kloge hoveder fra ind-og udland.

Projektet har fire hovedspor omkring: Investeringsaktiviteter, innovationssamarbejder, iværksætteri og uddannelse. Gennem disse hovedspor er yderligere en stor kreds af partnere knyttet til projektet.

Kalundborg Symbiosen sidder i styregruppen for projektet og deltager desuden i indsatsen omkring innovationssamarbejderne, hvor 11 innovationssamarbejder har fået midler til udvikling af nye teknikker, produkter og udstyr inden for biosolutions.