Bestyrelsen

Argo

Trine Lindegaard Holmberg

Avista Green

Peter Jonsson

ØRSTED

Niels Christian Kjær

KALUNDBORG REFINERY

Jørgen Engebæk Krogager

KALUNDBORG BIOENERGI​

Henrik Vestergaard Laursen

KALUNDBORG FORSYNING​

Hans-Martin Friis Møller​

KALUNDBORG KOMMUNE

Michel van der Linden​

NOVONESIS​

Jesper Haugaard / Næstformand​

Novo Nordisk

Michael Hallgren / Formand

meliora bio

Henrik Maimann

Boehringer Ingelheim

Ole Düring Jørgensen

Associerede partnere:

UNIBIO​

Jess Dragheim

comet

Loula Merkel

Intertek

Brian Qvist Jacobsen

APM terminals

Nikolaj Klokholm

Schultz Shipping Group

Peter Stenberg

SAINT-GOBAIN GYPROC​

Søren Ahrens

Kalundborg

Vedtægter for Kalundborg Symbiose

§ 1 Navn og hjemsted
Virksomhedens navn er Kalundborg Symbiose (på engelsk: Kalundborg Symbiosis).
Hjemsted: Kalundborg kommune.

§ 2 Status
Kalundborg Symbiose er en medlemsforening.

§ 3 Formål
Kalundborg Symbiose har til formål at skabe bæredygtig udvikling i medlemsvirksomhederne gennem fælles projekter. Ved bæredygtighed forstår vi langsigtet ansvarlig udnyttelse af ressourcer, i balance med økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn.

Kalundborg Symbiosens vision er at være verdens førende industrielle symbiose med en cirkulær tilgang til produktion. Ved symbiose forstår vi et lokalt partnerskab, hvor man tilvejebringer, deler og genanvender ressourcer for fælles og øget værdiskabelse. For at opnå visionen skal foreningen formidle viden om industriel symbiose, dokumentere samfundsmæssig, miljømæssig og økonomisk værdi samt facilitere nye symbiose-samarbejder.

§ 4 Medlemmer
Ansøgning om optagelse i Kalundborg Symbiose skal forelægges bestyrelsen, der afgør om ansøgningen kan imødekommes, idet ethvert medlem af bestyrelsen har vetoret. Ansøgning om optagelse vil blive vurderet indenfor rammerne som nævnt i formålsparagraffen.

Som medlemmer kan optages:

 • Virksomheder der kan bidrage med strømme, innovation eller samarbejdsprojekter til partnerskabet.
 • Virksomhedens geografiske placering er ikke nødvendigvis afgørende for optagelse i Kalundborg Symbiose dog skal virksomheder, som ønsker optagelse, allerede indgå eller i fremtiden indgå i samarbejde med de deltagende virksomheder i Kalundborg Symbiose.

Der skelnes mellem fuldbyrdige medlemmer og associerede medlemmer, hvilket afspejles i kontingentets størrelse. Såvel fuldbyrdige som associerede medlemmer har mulighed for at deltage i et nærmere afgrænset spektrum af aktiviteter, afholdt af foreningen.

Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales årligt forud. Udmeldelse kan ske med udgangen af budgetår. Dog kan medlemmer udtræde af symbiosen straks, såfremt der vedtages dispositioner el. lign. som er af principiel karakter for medlemmet, og som det har stemt imod på en forudgående afstemning.

Medlemmer har ikke andel i foreningens formue jævnfør § 13.

§ 5 Ledelse
Kalundborg Symbiose ledes af en generalforsamling, bestyrelse og en af bestyrelsen ansat sekretariatschef.

§ 6 Generalforsamling

6.1
Kalundborg Symbiosens generalforsamling, der er Kalundborg Symbiosens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker elektronisk med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dagsorden.

Meddelelse om den endelige dagsorden sker elektronisk senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år
 4. Forelæggelse af budget for det indeværende år
 5. Forelæggelse af foreløbigt budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af
 6. Kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

6.2
Generalforsamlingen skal tilse, at foreningen opretholder sin status ifølge§ 2 og opfylder sit formål ifølge § 3.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Medlemmer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan stemme via fuldmagt afgivet til et andet medlem. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter mindst 3 måneders medlemskab, samt at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

De forelagte sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg stemmes ved håndsoprækning eller skriftligt ved anmodning. Der kan afgives stemmer svarende til det antal personer, som skal vælges. Er der stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Der kan ikke træffes beslutning om sager, som ikke har været anført på den endelige dagsorden.

For forslag om vedtægtsændringer og om foreningens ophør gælder særlige afstemningsregler, jfr. §12 og §13.

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigent og formand.

6.3
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst halvdelen af medlemmerne. En sådan anmodning skal indeholde angivelse af, hvad man ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest en uge efter anmodningen og indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og højest 21 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen
7.1
Kun fuldbyrdige medlemmer har ret til en repræsentant i bestyrelsen.

Hvert medlem udpeger selv en ledende medarbejder, som skal være ansat i virksomheden og repræsenterer denne i bestyrelsen. Udpegningen er ikke åremålsbestemt, og virksomheden beslutter selv, hvornår der skal ske en udskiftning.

7.2
Bestyrelsen fastlægger budget og kontingent ifølge forretningsordenen. Budget og kontingent forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

7.3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.

Over forhandlingerne føres en protokol.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 8 Ledelse
Foreningens ledelse forestås af en sekretariatschef, der har det overordnede ansvar for foreningens daglige ledelse med reference til bestyrelsen.

§ 9 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og sekretariatschefen.

I formandens forfald træder næstformanden og i dennes forfald et bestyrelsesudpeget medlem i formandens sted. Prokura kan meddeles.

Formanden skal godkende bankoverførsler og betalinger over kr. 50.000,-, således at der her kræves to underskrifter. Sekretariatschefen kan godkende bankoverførsler og betalinger under kr. 50.000,- selv.

Sekretariatschefen skal have netadgang til foreningens konti, og sekretariatschefen skal godkende alle bogholderens transaktioner inden udbetaling, således at der altid er to personer involveret i hver transaktion.

§ 10 Regnskab m.v.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Regnskabsførelse og revision skal endvidere gennemføres, således at den tilfredsstiller de krav, foreningen er underlagt.

Det årlige regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

§ 11 Aktivernes anvendelse
Driftsoverskud må kun anvendes til fremme af foreningens formål. Bygninger, udstyr, undervisningsmateriel og andet må kun anvendes af foreningens medarbejdere, eller den bestyrelsen bemyndiger tilladelse til.

§ 12 Anbringelse af foreningens midler
Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (BEK nr. 957 af 10/07/2013) følges, således at foreningens overskydende midler anbringes med lav risiko, fx i korte danske obligationer. Det overlades til formanden og sekretariatschefen at træffe nærmere bestemmelse herom.

§ 13 Vedtægtsændring
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske som gældende for vedtægtsændringer.

Ophører foreningen at bestå, træffer bestyrelsen beslutning med hensyn til anvendelsen af de værdier, foreningen måtte eje – idet der dog alene kan disponeres inden for de af§ 3 omfattede områder eller til andre almennyttige formål. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af generalforsamlingen.

I tilfælde af ophør eller likvidation med gæld hæfter foreningens medlemmer solidarisk.

14 Ophør
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske som gældende for vedtægtsændringer.

Ophører foreningen at bestå, træffer bestyrelsen beslutning med hensyn til anvendelsen af de værdier, foreningen måtte eje – idet der dog alene kan disponeres inden for de af §3 omfattede områder eller til andre almennyttige formål. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af generalforsamlingen.

I tilfælde af ophør eller likvidation med gæld hæfter foreningens medlemmer solidarisk.

Vedtægterne er tiltrådt af bestyrelsen ved ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2019.