Samarbejde

Selvom vi er stolte af, at modellen er kendt ude i verden, føler vi ikke større ejerskab, end at vi gerne vil udbrede den endnu mere. Både i og uden for Kalundborg. Nye partnere som vil eksperimentere, innovere og dele, kan vi ikke få for mange af.

Projekter

 

Kalundborg Symbiose deltager i en række regionale og internationale projekter, der skal udbrede cirkulær tilgang til produktion.

Og vi leder hele tiden efter nye partnerskaber.

PROJEKTETS WEBSIDE

BIOPRO

Oprettelsen af en verdens førende biotekklynge på Sjælland er den grundlæggende idé bag BIOPRO. BIOPRO bidrager til forskning og innovation i Kalundborg Symbiose. Der har været globale bioteknologiske ledere i vores region i mange år, og ved at gå sammen har vi til hensigt at skabe et partnerskab, der drager fordel af allerede eksisterende knowhow og skaber ny viden og vækst.

Partnerskabet står på tre ben: industri, universiteter og et frugtbart regionalt erhvervsklima.

Industrien sigter mod øget konkurrenceevne og bæredygtighed. Dette mål kan nås ved at øge recirkulering markant og samtidig reducere ressourceforbruget. 

Universiteterne vil levere unik forskning med nye løsninger og stærke kandidater og dermed bidrage til et globalt anerkendt forskningsmiljø.  Innovation, der omdanner forskning og ideer til løsninger for biotekindustrien og dermed understøtter bæredygtighed og konkurrenceevne. 

Region Sjælland leverer et erhvervsmiljø, der ikke kun huser de stærke industripartnere i BIOPRO, men også en række nuværende og potentielle innovationer inden for BIOPRO. Region Sjælland spiller en vigtig rolle i etableringen af baggrunden for biotekselskaber, der ønsker at etablere sig i regionen.

Symbiose Netværk Danmark

Nyt symbiosenetværk skal styrke Danmarks førerposition inden for bæredygtighed. Bag initiativet står Kalundborg Symbiose, Center for Logistik og Samarbejde samt Transition, som det seneste år har arbejdet intensivt for at samle relevante aktører, der arbejder medsymbioser rundt omkring i Danmark.

Symbiose Netværk Danmark er et nationalt netværk for offentlige og private organisationer, videninstitutioner, NGO’er, foreninger og netværk, der er aktive inden for bæredygtig udvikling, grøn omstilling og industriel symbiose. Ved symbiose forstår vi partnerskaber mellem to eller flere organisationer, fra samme eller på tværs af brancher og geografier, hvor man deler, udveksler og tilvejebringer ressourcer for fælles og øget værdiskabelse. Ved bæredygtighed forstår vi langsigtet ansvarlig udnyttelse af ressourcer, i balance med økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn.

Vision: ”Symbiotiske samarbejder mellem virksomheder, organisationer og institutioner fra den private og offentlige sektor indgår som en naturlig og relevant del af den grønne omstilling og realiserer innovative cirkulære projekter og løsninger”

Symbiose Netværk Danmark vil skabe et nationalt symbiotisk økosystem, hvor det er naturligt at samarbejde på tværs af brancher og geografier i Danmark. Sammen skaber vi konkrete resultater, ved at gennemføre projekter og indsatser som effektiviserer ressourceforbrug og minimerer negativ impact.

Mission: Gennem aktiviteter og dialog i et stærkt nationalt netværk af offentlige og private aktører, opbygges og deles viden, erfaringer og kompetencer, der understøtter udbredelsen og udviklingen af symbioser. Gennem tætte partnerskaber understøtter, udvikler og styrker vi eksisterende samarbejder, samt faciliterer etableringen af nye symbioser, med en cirkulær tilgang til ressource anvendelse og produktion.  Vi arbejder for aktivt at bidrage til opfyldelsen af virksomhedernes og de kommunale, regionale og nationale målsætninger inden for klima, bæredygtig udvikling, grøn omstilling og investeringer, cirkulær økonomi, innovation og jobskabelse.  Vi bygger bro og fungerer som den fælles institutionelle stemme, der skaber de nødvendige gennembrud i systemet af relevante nationale regler og lovgivningen

Symbiose Netværk Danmark er i sin spæde start og har derfor ligeledes fokus på opbygningen af en stærk kommunikationsplatform for partnerskabet. Gennem sin LinkedIn gruppe, nyhedsbreve og senere også gennem netværkets hjemmeside, vil man sikre kommunikation af netværkets arbejde og resultater.

PERIODE

23/11 2021 – 31/8 2023

PROJEKTLEDER

Erhvervshus Sjælland og Food and Bio Cluster Denmark

PROJEKTPARTNERE

Kalundborg Symbiose, Erhvervshus Sjælland, Knowledge Hub Zealand, Teknologisk Institut, 21stBio, Sicca Danic, Nordic Sugar, Crispy Food, Ferm Hub Zealand, Buisness Lolland-Falster, Maskinmesterskolen København, CORO Co-lab., Guldborgsund Kommune, RUC, Zealand, KU, AU, DTU, Absalon, Novozymes, Dansk Biokemi, Chr. Hansen

PROJEKTETS WEBSIDE

EU-MEDFINANSIERING

53.943.129 DKK

 

Biosolutions Zealand

Danmark skal være et globalt fyrtårn indenfor biosolutions, ved at understøtte fremtidens bæredygtige bioteknologier og omstillingen til en mere energivenlig, biobaseret og klimaneutral produktion på verdensplan. Dermed går Region Sjælland forrest og skaber de optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere bioteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til at gøre Danmark mere grøn. Indsatsen skal sikre kvalificeret arbejdskraft, skabe arbejdspladser, økonomisk vækst og desuden hjælpe iværksættere og virksomheder med at komme tættere på markedet og dermed opnå højere profit.

Biosolutions projektet rummer en række indsatser, som skal sørge for udviklingen af bioteknologier og understøtte at nye løsninger, idéer og produkter bliver skaleret op, så virksomheder kan konvertere til mere bæredygtige ingredienser eller produkter og mere energibesparende processer. Desuden udvikles nye uddannelser og andre aktiviteter som skal tiltrække og fastholde de kloge hoveder fra ind-og udland.

Projektet har fire hovedspor omkring: Investeringsaktiviteter, innovationssamarbejder, iværksætteri og uddannelse. Gennem disse hovedspor er yderligere en stor kreds af partnere knyttet til projektet.

Kalundborg Symbiosen sidder i styregruppen for projektet og deltager desuden i indsatsen omkring innovationssamarbejderne, hvor 11 innovationssamarbejder har fået midler til udvikling af nye teknikker, produkter og udstyr inden for biosolutions. 

PERIODE

21/04 2022 – 31/12 2023

PROJEKTPARTNERE

Erhvervshus Sjælland, Knowledge Hub Zealand, Energy Cluster Danmark, DTU KemiTeknik, Kalundborg Symbiose, Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, Dynelectro ApS, Nordphos ApS, Algiecel ApS, Unibio A/S, G2B Biosolution ApS

ASSOCIEREDE PARTNERE

Kalundborg Forsyning, Kalundborg Refinery

PROJEKTETS WEBSIDE

Power-to-X (PtX) Cluster Zealand

PtX Cluster Zealand er et innovativt samarbejde mellem fem højteknolo-giske SMV’er, der hver for sig og sammen har et stort potentiale i at løse udfordringen med at gøre PtX mere bæredygtig både økonomisk og kli-mamæssigt. Bag projektet står Erhvervshus Sjælland, Knowledge Hub Zealand og Energy Cluster Denmark, som hver især bidrager til realiserin-gen af projektet og bidrager med ekspertise inden for forretningsudvikling, projektledelse, innovation, symbiose og teknologiudvikling. Projektet står på skuldrene af de mangeårige erfaringer, der er skabt med symbiosesam-arbejde i Kalundborg, og projektet viser vejen for hvordan Danmarks stør-ste industrielle symbiose i Kalundborg på sigt kan gøres 100% bæredygtig. Konsortiet bag projektet udgøres af centrale aktører inden for erhvervs-fremme, innovationsfremme, SMV’er og videninstitutioner samt lokale or-ganisationer som fx Kalundborg Forsyning, Ørsted mfl. Kernen i projektet er omstilling fra bæredygtig el-produktion til PtX drivmidler og mulighe-derne for at udnytte restprodukter til fødevare-produktion, derudover af-dækkes den potentielle værdi af projektets vare- og energistrømme i pro-jektet og behovet for ny infratruktur (gasledninger) regionalt og interregi-onalt.

PROJECT DURATION

01/01 2023 – 01/01 2026

TOTAL BUDGET

EUR 2,845,916.60 

PROJECT PARTNERS

Ministry of EconomyInfrastructureTourism and Labour Mecklenburg-Vorpommern (DE), Corporation for Regional Participation and Climate Protection mbH (DE), Kalundborg Symbiose (DK), Kalundborg Municipality (DK), Podlaska Regional Development Foundation (PL), Lithuanian Innovation Centre (LT), Regional Council of Central Finland (FI), City of Jyväskylä (FI), Zemgale Planning Region (LV), Sustainable Business Hub Scandinavia AB (SE), Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (LV)

ASSOCIATED PARTNER

Energy and Climate Protection Agency of Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA-MV) (DE), Association of Towns and Municipalities of Mecklenburg-Vorpommern e.V. (STGT-MV) (DE), Region Zealand (DK), Gate 21 (DK), Marshall Office of the Voivodship Podlasie (PL), Alva Group Ltd. (FI), Skane Region (SE), Neustrelitz Utility Company GmbH (DE), WIN -SSEC -Swedish Surplus Energy Collaboration (SE)

PROJECT WEBSIDE

Co-elaboration of a transnational certification standard and of a tool-box to promote energy transition in green industrial areas (GIA)​

To reduce both the Baltic Sea Region’s emissions of CO2, and its dependency from oil and gas imports, industrial activities need to be decarbonized. To encourage and mobilize industry’s investments in decentralized renewable energy production, smart energy management and full exploitation of energy sources in industrial processes public authorities need innovative solutions that reliably lead to an increase of energy efficiency and hence a reduction of greenhouse gas emissions in industrial production processes. Industrial areas where different companies work in proximity to each other allow on one hand synergies accelerating return of investment. On the other hand, public authorities may actively encourage change through regulation, e.g., the planning of a green industrial area. As knowledge about available technological solutions especially involving smart tools is unevenly spread in the BSR, no transnational standard for the certification of such areas exists until today. The aim of the project is to make the first work for transnational standards.

Project partners aim to compile their expertise and knowledge in a tool-box for industrial areas to become smart and climate-neutral and a to establish transnational standard for the certification of green industrial areas aiming for climate-neutrality. Compendiums on green energy solutions, energy efficiency and derived synergies (symbiosis solutions) will be produced, and a certification standard tested. These outputs represent approaches that any public authority can apply to trigger investments and to frame their own instruments to accelerate the decarbonization of industrial activities while honoring frontrunners with a quality label. The standard for certification will be tested in pilots representing emerging, maturing and mature clusters and regions. To further support the input to the pilot action offered to Kalundborg/Region Zealand, screening of production industries will be performed by the KS secretariate staff to map a resource flow baseline and identify potential new synergies (symbiosis projects).

PROJECT DURATION

01/01 2023 – 31/12 2023

TOTAL BUDGET

DKK 1,008,000.00

PROJECT PARTNERS

Kalundborg Symbiosis (DK), The Danish General Consulate in Silicon Valley (DK), Oregon State University (US), Viegand Maagøe (DK), The City of Portland (US), and The Center for Sustainable Infrastructure (US)

ASSOCIATED PARTNER

Danish Chamber of Commerce (DK), State of Green (DK), Novo Nordisk, Clayton, North Carolina (US), Portland Business Alliance (US), California Energy Commission (US), Washington State Department of Commerce, Secretariat for Economic Development (US), Energy and International Relations of the State of Rio de Janeiro (SEDEERI) (BR), Association of Companies in the Industrial District of Santa Cruz (AEDIN) (BR)

Systemic Approach to Clean Industry

The purpose of the project is to contribute to sustainable growth and green transition within current and future industrial production. This will be done through onboarding and training of local and regional stakeholders to become facilitators of industrial symbiosis with the knowledge and capacity to perform screening of production activities and resource balance. Furthermore, they will become local capacities in identifying potential synergies within and between production sites, linking technologies and partnership models to current and future green business models. This generates a potential for system export of the symbiosis business model, linking a wide range of know-how, technologies and products from Danish companies and Danish export to the US and potential transit countries. Policy work will support the effort. The project represents a strong public-private partnership between Danish and US partners. Stakeholders interested in participating and following the project are connected to the project as associated partners. These stakeholders come from US, Denmark, or other parts of America.