Samarbejde

Selvom vi er stolte af, at modellen er kendt ude i verden, føler vi ikke større ejerskab, end at vi gerne vil udbrede den endnu mere. Både i og uden for Kalundborg. Nye partnere som vil eksperimentere, innovere og dele, kan vi ikke få for mange af.

Projekter

 

Kalundborg Symbiose deltager i en række regionale og internationale projekter, der skal udbrede cirkulær tilgang til produktion.

Og vi leder hele tiden efter nye partnerskaber.

PROJEKTETS WEBSIDE

BIOPRO

Oprettelsen af en verdens førende biotekklynge på Sjælland er den grundlæggende idé bag BIOPRO. BIOPRO bidrager til forskning og innovation i Kalundborg Symbiose. Der har været globale bioteknologiske ledere i vores region i mange år, og ved at gå sammen har vi til hensigt at skabe et partnerskab, der drager fordel af allerede eksisterende knowhow og skaber ny viden og vækst.

Partnerskabet står på tre ben: industri, universiteter og et frugtbart regionalt erhvervsklima.

Industrien sigter mod øget konkurrenceevne og bæredygtighed. Dette mål kan nås ved at øge recirkulering markant og samtidig reducere ressourceforbruget. 

Universiteterne vil levere unik forskning med nye løsninger og stærke kandidater og dermed bidrage til et globalt anerkendt forskningsmiljø.  Innovation, der omdanner forskning og ideer til løsninger for biotekindustrien og dermed understøtter bæredygtighed og konkurrenceevne. 

Region Sjælland leverer et erhvervsmiljø, der ikke kun huser de stærke industripartnere i BIOPRO, men også en række nuværende og potentielle innovationer inden for BIOPRO. Region Sjælland spiller en vigtig rolle i etableringen af baggrunden for biotekselskaber, der ønsker at etablere sig i regionen.

Symbiose Netværk Danmark

Nyt symbiosenetværk skal styrke Danmarks førerposition inden for bæredygtighed. Bag initiativet står Kalundborg Symbiose, Center for Logistik og Samarbejde samt Transition, som det seneste år har arbejdet intensivt for at samle relevante aktører, der arbejder medsymbioser rundt omkring i Danmark.

Symbiose Netværk Danmark er et nationalt netværk for offentlige og private organisationer, videninstitutioner, NGO’er, foreninger og netværk, der er aktive inden for bæredygtig udvikling, grøn omstilling og industriel symbiose. Ved symbiose forstår vi partnerskaber mellem to eller flere organisationer, fra samme eller på tværs af brancher og geografier, hvor man deler, udveksler og tilvejebringer ressourcer for fælles og øget værdiskabelse. Ved bæredygtighed forstår vi langsigtet ansvarlig udnyttelse af ressourcer, i balance med økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn.

Vision: ”Symbiotiske samarbejder mellem virksomheder, organisationer og institutioner fra den private og offentlige sektor indgår som en naturlig og relevant del af den grønne omstilling og realiserer innovative cirkulære projekter og løsninger”

Symbiose Netværk Danmark vil skabe et nationalt symbiotisk økosystem, hvor det er naturligt at samarbejde på tværs af brancher og geografier i Danmark. Sammen skaber vi konkrete resultater, ved at gennemføre projekter og indsatser som effektiviserer ressourceforbrug og minimerer negativ impact.

Mission: Gennem aktiviteter og dialog i et stærkt nationalt netværk af offentlige og private aktører, opbygges og deles viden, erfaringer og kompetencer, der understøtter udbredelsen og udviklingen af symbioser. Gennem tætte partnerskaber understøtter, udvikler og styrker vi eksisterende samarbejder, samt faciliterer etableringen af nye symbioser, med en cirkulær tilgang til ressource anvendelse og produktion.  Vi arbejder for aktivt at bidrage til opfyldelsen af virksomhedernes og de kommunale, regionale og nationale målsætninger inden for klima, bæredygtig udvikling, grøn omstilling og investeringer, cirkulær økonomi, innovation og jobskabelse.  Vi bygger bro og fungerer som den fælles institutionelle stemme, der skaber de nødvendige gennembrud i systemet af relevante nationale regler og lovgivningen

Symbiose Netværk Danmark er i sin spæde start og har derfor ligeledes fokus på opbygningen af en stærk kommunikationsplatform for partnerskabet. Gennem sin LinkedIn gruppe, nyhedsbreve og senere også gennem netværkets hjemmeside, vil man sikre kommunikation af netværkets arbejde og resultater.

PERIODE

1/9 2023 – 31/8 2026

PROJEKTLEDER

Erhvervshus Sjælland og Food and Bio Cluster Denmark

PROJEKTPARTNERE

Kalundborg Symbiose, Erhvervshus Sjælland, Knowledge Hub Zealand, Absalon, Teknologisk Institut, DTU, Ferm Hub Zealand, RUC, Landbrug og Fødevarer, Maskinmesterskolen i København, Miljøministeriet, Nordic Sugar, Novozymes, Roskilde Kommune, State of Green, Udenrigsministeriet, Zealand Erhvervsakademi, Aarhus Universitet Institut for agroøkologi, EIFO, BioInnovation Institute, Novo Nordisk Fonden

PROJEKTETS WEBSIDE

EU-MEDFINANSIERING

5.248.200 DKK

Biosolutions Zealand II

Biosolutions Zealand er et globalt fyrtårn indenfor biosolutions. Konsortiet understøtter fremtidens bæredygtige bioteknologier og omstillingen til en mere energivenlig, biobaseret og klimaneutral produktion på verdensplan. Geografien er Region Sjælland, som dermed går forrest og skaber de optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere bioteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til at gøre Danmark mere grøn. Indsatsen skal sikre økonomisk vækst og desuden hjælpe SMV’er med at komme ind på biosolutionsmarkedet.

Biosolutionsprojektet har to hovedspor: At få flere SMV’er med i værdikæden indenfor biosolutions i Region Sjælland, og at udbygge aktiviteten på demonstrations- og pilotfaciliteter opbygget under Biosolutions I-projektet.

Kalundborg Symbiosen deltager projektets styregruppen. Desuden deltager Kalundborg Symbiosen i indsatsen omkring flere SMV’er i værdikæden. Her trækkes på vores mangeårige erfaring og ekspertise om symbiosepotentialer, screeninger af virksomheder og økosystemer.

PROJECT DURATION

01/01 2023 – 01/01 2026

TOTAL BUDGET

EUR 2,845,916.60 

PROJECT PARTNERS

Ministry of EconomyInfrastructureTourism and Labour Mecklenburg-Vorpommern (DE), Corporation for Regional Participation and Climate Protection mbH (DE), Kalundborg Symbiose (DK), Kalundborg Municipality (DK), Podlaska Regional Development Foundation (PL), Lithuanian Innovation Centre (LT), Regional Council of Central Finland (FI), City of Jyväskylä (FI), Zemgale Planning Region (LV), Sustainable Business Hub Scandinavia AB (SE), Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (LV)

ASSOCIATED PARTNER

Energy and Climate Protection Agency of Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA-MV) (DE), Association of Towns and Municipalities of Mecklenburg-Vorpommern e.V. (STGT-MV) (DE), Region Zealand (DK), Gate 21 (DK), Marshall Office of the Voivodship Podlasie (PL), Alva Group Ltd. (FI), Skane Region (SE), Neustrelitz Utility Company GmbH (DE), WIN -SSEC -Swedish Surplus Energy Collaboration (SE)

PROJECT WEBSIDE

Co-elaboration of a transnational certification standard and of a tool-box to promote energy transition in green industrial areas (GIA)​

To reduce both the Baltic Sea Region’s emissions of CO2, and its dependency from oil and gas imports, industrial activities need to be decarbonized. To encourage and mobilize industry’s investments in decentralized renewable energy production, smart energy management and full exploitation of energy sources in industrial processes public authorities need innovative solutions that reliably lead to an increase of energy efficiency and hence a reduction of greenhouse gas emissions in industrial production processes. Industrial areas where different companies work in proximity to each other allow on one hand synergies accelerating return of investment. On the other hand, public authorities may actively encourage change through regulation, e.g., the planning of a green industrial area. As knowledge about available technological solutions especially involving smart tools is unevenly spread in the BSR, no transnational standard for the certification of such areas exists until today. The aim of the project is to make the first work for transnational standards.

Project partners aim to compile their expertise and knowledge in a tool-box for industrial areas to become smart and climate-neutral and a to establish transnational standard for the certification of green industrial areas aiming for climate-neutrality. Compendiums on green energy solutions, energy efficiency and derived synergies (symbiosis solutions) will be produced, and a certification standard tested. These outputs represent approaches that any public authority can apply to trigger investments and to frame their own instruments to accelerate the decarbonization of industrial activities while honoring frontrunners with a quality label. The standard for certification will be tested in pilots representing emerging, maturing and mature clusters and regions. To further support the input to the pilot action offered to Kalundborg/Region Zealand, screening of production industries will be performed by the KS secretariate staff to map a resource flow baseline and identify potential new synergies (symbiosis projects).

PROJECT DURATION

1/1 2024 – 31/12 2024

TOTAL BUDGET

DKK 865,950. –

PROJECT PARTNERS

CLEAN Denmark (Lead), State of Rio de Janeiro – Secretariat for Economic Development, Industry, Commerce and Services (SEDEICS), Industrial Association of Santa Cruz (AEDIN), and Greennova Hub (Brazil).

ASSOCIATED PARTNER

Viegand Maagøe (DK)

Pathways to Resource Efficiency in Santa Cruz Industries (PRESI)

The Presi project is to contribute to sustainable growth and green transition within the current and future industrial production in Rio de Janeiro, Brazil. By showcasing Danish solutions and open new routes for business-to-business relations between Denmark and Brazil, the ambition is to foster sustainable growth as well as accelerate the reduction of energy and resource consumption within the local industrial sector.

The project will offer activities, such as technical screenings and peer-to-peer interactions, for local stakeholders to inspire and strengthen cooperation on industrial symbiosis in the region. Additionally, the PRESI project will also include participation in the G20-summit in Rio de Janeiro which will take place in November 2024. During the summit Kalundborg Symbiosis will serve as speaker presenting experiences and methods on industrial symbiosis.