Grøn energi

Siden 2017 har partnere i Kalundborg Symbiose stået bag massive investeringer i grøn omstilling af energiforsyningen.

Biogas: Sammen med Ørsted har Bigadan etableret et fuldskalabiogasanlæg i Kalundborg. Byggeriet gik i gang i starten af foråret 2017, og biogasanlægget blev sat i drift i løbet af foråret 2018. Biogasanlægget først omdanner slam/restprodukter fra insulin- og enzymproduktion hos Novo Nordisk og Novozymes til biogas, som efterfølgende opgraderes til bionaturgas. Efter afgasningen, er biomassen anvendt som gødning på marker. Det er dobbelt-op på genanvendelse af restprodukter.

Varmpumpe: På samme måde har Kalundborg Forsyning investeret i en ny varmepumpe til udnyttelse af restvarme i spildevand. Varmen fra industriens spildevand er en del af byens fjernvarmeløsning. Varmen i spildevandet udnyttes faktisk tre gange. Første gang på virksomhederne selv, hvor det organiske indhold udnyttes til at producere biogas, anden gang på renseanlægget, hvor det varme vand gør, at de biologiske processer “løber hurtigere”, så der kan behandles mere end dobbelt så meget spildevand som ellers, og tredje gang i varmepumpen, hvor restvarmen udnyttes inden udledning af det rensede spildevand. Varmepumper er den ny tids teknologi, fordi de kan spille sammen med vedvarende energikilder som sol og vind. Kalundborg Renseanlæg modtager årligt ca. 6 mio. m3 spildevand. Det rensede spildevand har en gennemsnitstemperatur på 24-25 grader. Spildevandet bliver ledt til en varmeveksler, hvor en varmepumpe ved hjælp af el trækker energien ud og booster den op til 72-87 grader fjernvarme. Dette foregår i perioder, hvor der er mest behov for fjernvarme i byen. Ved at afkøle spildevandet med 10 grader, kan varmepumpen årligt producere ca. 80.000 MWh fjernvarme, som kan dække over 30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme. Varmepumpen gør det muligt at udnytte endnu mere af varmen fra spildevandet fra de forskellige industrier i Kalundborg.

Omstilling af Asnæsværket fra kul til træflis: Konverteringen af Asnæsværket betyder, at kunderne i Kalundborg og omegn får grøn energi fra værket i stedet for energi baseret på kul. I dag leverer Asnæsværkets nye flisfyrede kraftværksblok, Asnæs 6, grøn fjernvarme og procesdamp til Symbiosen, samt strøm til det sjællandske elnet. Den nye flisfyrede blok fungerer i samspil med Asnæsværkets elkedel og Kalundborg Forsynings store varmepumpe. Dermed udnyttes den grønne strøm, når den er tilgængelig til konkurrencedygtige priser, mens træflis fra bæredygtigt drevne skove sikrer, at Kalundborgs behov for procesdamp til industrien, fjernvarme til boliger og strøm dækkes helt uden brug af kul og med høj forsyningssikkerhed og fleksibilitet. Med konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse er der opstået en ny reststrøm, nemlig det vand der frigives, når der fyres med flis i ASV6. Asnæsværket kan ikke selv anvende de ca. 65 millioner liter røgkondensat, men det kan de hos nabovirksomheden, Kalundborg Refinery. Når kondensatet er blevet behandlet, blandt andet i det planlagte osmose- og ionbytningsanlæg, skal det rene vand ledes i rør videre til raffinaderiet. Her kan det rensede vand bruges som kedelvand, der kan dække ca. 1/3 af behovet hos Refinery. Uden aftalen ville raffinaderiet være nødt til at bruge overfladevand fra Tissø og selv forarbejde det til den nødvendige kvalitet.